................................................Ngừng hoạt động website...................................